احمد پیردوانی

من با ایشون آزمایشگاه فیزیک 1 داشتم.. ترم رو به دو قسمت تقسیم می کنه یک قسمتش رو تو آزمایشگاه حرارت و یک قسمت تو آزمایشگاه مکانیک هست.

مسن هست.. وقتی هم که صحبت می کنه با یک لحن خاصی صحبت می کنه که باید یک جمله رو 5-6 بار بگه تا منوجه بشید..

نمره اصلا خوب نمی ده ( باهاش برندارید)

درس هم گروه رو به دو قسمت تقسیم می کنه می آد به یک گروه آزمایششون رو توضیح می ده و براشون می نویسه روش های آزمایش رو و بعد می ره سراغ یک گروه دیگه...

بعد از هر نیمه ترم هم امتحان می گیره و گزارش کارا رو هم تحویل می گیره که خیلی بد صحیح می کنه به طوری که یک واحد ننوشته باشی تو هر کدومش به ازاش نیم نمره از پایانی کم می کنه.

پیشنهاد من: این همه استاد خوب چرا با این برداری مثل جزوه ی خودش بنویسی گزارش کارا هم تایپ شده بهش تحویل بدی بعد 11 بگیری ؟؟؟ :|

0