استاد صدیقه بختیاری

از اساتید با سواد دانشگاه

اخلاقی:
جدی ،صبور،به سوالای دانشجو ها با خونسردی تمام جواب میده،از سوال تکراری ناراحت نمیشه

درسی:
هر جلسه حضور غیاب میکنه
دیر سر کلاس بری تاثیر میده تو اوون ورقه حضور غیاب
اگر قسمتی رو متوجه نشی تا جای که بتونه توضیح میده.
جزوه نمیگه و نمیده..
درس دادن خوب درس میده

نمره:
نمره خودتو میده.

امتحان:
تعداد سوالات زیاده و بارم ها روی 0.25 0.25 هست.
کامل باید به درس مسلط بود تا نمره خوب بشه گرفت

نتیجه گیری:
برای ما ای تی ها که اجباریه و اینکه بچه ها هم قبولش دارن.منم مثل باقیه توضیه میکنم
برای کار اموزی میگن سخت میگیره و توصیه نمیشه.


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: جدی ،صبور،به سوالای دانشجو ها با خونسردی تمام جواب میده،از سوال تکراری ناراحت نمیشه
حضور و غیاب: مهم هست
نحوه تدریس: هر جلسه حضور غیاب میکنه دیر سر کلاس بری تاثیر میده تو اوون ورقه حضور غیاب اگر قسمتی رو متوجه نشی تا جای که بتونه توضیح میده. جزوه نمیگه و نمیده.. درس دادن خوب درس میده
امتحان و نمره: کامل باید به درس مسلط بود تا نمره خوب بشه گرفت نمره خودتو میده.
نتیجه گیری: برای ما ای تی ها که اجباریه و اینکه بچه ها هم قبولش دارن.منم مثل باقیه توضیه میکنم برای کار اموزی میگن سخت میگیره و توصیه نمیشه.