استاد رضا جمشیدی

بدون شرح


اخلاقی:
کمی جدی البته بیشتر به نظر میاد،حواسش خیلی جمعه

درسی:
باهاش ازمایشگاه داشتم نمیدونم چی جوری درس میده ولی بچه ها میگن خوب درس میده
حضور غیاب میکنه
خودش با زنش (کبری حاجی زاده) یک کتاب تالیف کردن که ازمایش کار رو از رو همون میشه نوشت.

نمره:
به دخترا بیشتر نمره میده
به کسایی که باهاش چند تا کلاس داشته باشن هم بیشتر از همه نمره میده

امتحان:
از کتابش یادمه سوال داده بود که راحت بود

نتیجه گیری:
فیزیک و از رو حتما با هم بردارید تا بتونید نمره 17-18 تو هر دو درس بگیرید
تکی به پسرا توضیه نمیشه (کسایی که انتظار 17-18 دارن)


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: کمی جدی البته بیشتر به نظر میاد،حواسش خیلی جمعه
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
نحوه تدریس: باهاش ازمایشگاه داشتم نمیدونم چی جوری درس میده ولی بچه ها میگن خوب درس میده خودش با زنش (کبری حاجی زاده) یک کتاب تالیف کردن که ازمایش کار رو از رو همون میشه نوشت.
امتحان و نمره: از کتابش یادمه سوال داده بود که راحت بود به دخترا بیشتر نمره میده به کسایی که باهاش چند تا کلاس داشته باشن هم بیشتر از همه نمره میده
نتیجه گیری: فیزیک و از رو حتما با هم بردارید تا بتونید نمره 17-18 تو هر دو درس بگیرید تکی به پسرا توضیه نمیشه (کسایی که انتظار 17-18 دارن)