استاد دانشمند

اخلاقی:
جدی، براش یاد گیری دانشجو مهمه،صبور ولی زود جوش

درسی:
خوب درس میده ولی کمی هم میپیچونه
حضور غیاب میکنه
بعد کلاس همیشه موجود هست.

نمره:
کلاس ما هم که اذیتش کرده بودن به پسرا برگشت گفت همتون رو میندازم ولی من رو با 10 پاس کرد :دی
بچه ها میگفتن خوب نمره میده اغلب 15-16 شدن 

امتحان:
گروه طرح میکنه باز این هیچ کارس

نتیچه گیری:
اگر بچه ها راس گفته باشن که می ارزه .
تو تی جی ادم ریاضی 16-17 بشه هنره

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: جدی، براش یاد گیری دانشجو مهمه،صبور ولی زود جوش
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
نحوه تدریس: خوب درس میده ولی کمی هم میپیچونه حضور غیاب میکنه بعد کلاس همیشه موجود هست.
امتحان و نمره: گروه طرح میکنه باز این هیچ کارس کلاس ما هم که اذیتش کرده بودن به پسرا برگشت گفت همتون رو میندازم ولی من رو با 10 پاس کرد :دی بچه ها میگفتن خوب نمره میده اغلب 15-16 شدن
نتیجه گیری: اگر بچه ها راس گفته باشن که می ارزه . تو تی جی ادم ریاضی 16-17 بشه هنره