استاد ربابه اسلامی

اخلاقی:
یادم میاد گیر نبود،صبور هم بود

درسی:
بازم یادم نیست
فقط یادم میاد تمرین میخواست،حضور غیاب میکرد،ساده هم درس میداد

نمره:
نمره راحت میده.

امتحان:
گروه میده

نتیجه گیری:
نمره خوب،درس دادنش میگن خوبه پس توصیه میشه.
کلاساشم معمولا زود پر میشه.

حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
تمرین: میخواهد
امتحان و نمره: نمره راحت میده.
نتیجه گیری: نمره خوب،درس دادنش میگن خوبه پس توصیه میشه. کلاساشم معمولا زود پر میشه.