استاد افشین مروجی

از استاید خوب کامپیوتر و عضو هیئت علمی توی تهران غرب

اخلاقی:
خوش خنده،خوش رو، خوش برخورد،صبور، با دانشجو زیاد راه میاد

درسی:
حضور غیاب میکنه ولی براش مهم نیست
درس خوب یاد میده
معمولا تایم کلاسیشو کامل مصرف میکنه
تمرین میده و میخواهد.خوبیش اینه که تمریناش مازاد بر 20 نمره امتحانیه

نمره:
افتادن یا نمره 10 گرفتن هنر میخواهد.اغلب باهاش بالای 15 پاس میکنن.

امتحان:
سوالای جزوه و نمونه مسائلیه که سر کلاس حل میکنه.

نتیجه گیری:
از دستش ندید که تکه تو دانشگاه.


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: خوش خنده،خوش رو، خوش برخورد،صبور، با دانشجو زیاد راه میاد
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه ولی براش مهم نیست
تمرین: تمرین میده و میخواهد.خوبیش اینه که تمریناش مازاد بر 20 نمره امتحانیه
نحوه تدریس: درس خوب یاد میده معمولا تایم کلاسیشو کامل مصرف میکنه
امتحان و نمره: سوالای جزوه و نمونه مسائلیه که سر کلاس حل میکنه. افتادن یا نمره 10 گرفتن هنر میخواهد.اغلب باهاش بالای 15 پاس میکنن.
نتیجه گیری: از دستش ندید که تکه تو دانشگاه.