استاد زهرا یعقوبی

جز معدود استادایی که مدرک دکترا داره.

اخلاقی:
جدی،حواس جمع،دانشجو باهاش راحته.

درسی:
حضور غیاب میکنه
تمرین میده هر جلسه و میخواهد.تو نمره پایایین تاثیر داره (2-3 نمره)جلسه بعد هم حل میکنه یکی از دانشجو ها
یک ارائه هم اواخر ترم از دانشجو ها میخواهد.موضوع گروهی انتخاب میشه و اگر هم بخوهیم موضوع رو خودش میده
درس دادن که خوب میگه ولی کسی گوشی نمیده و همه سر کلاس خوابن.هر از گاهی هم مچ میگیره ولی گیر نمیده.
جزوه اش رو باید از انتشارات دانشگاه تهیه کرد.

نمره:
انتقال اینکه موضوع رو بلدی برای گرفتن نمره کامل کافیه.

امتحان:
از تمرین هایی که داده میگه
تعداد کمه و راحت میشه 20 گرفت

نتیجه گیری:
برای نمره بالا گرفتن عالیه.

مشخصات و خصوصیات اخلاقی: جدی،حواس جمع،دانشجو باهاش راحته.
حضور و غیاب: حضور غیاب میکنه
تمرین: تمرین میده هر جلسه و میخواهد.تو نمره پایایین تاثیر داره (2-3 نمره)جلسه بعد هم حل میکنه یکی از دانشجو ها یک ارائه هم اواخر ترم از دانشجو ها میخواهد.موضوع گروهی انتخاب میشه و اگر هم بخوهیم موضوع رو خودش میده
نحوه تدریس: درس دادن که خوب میگه ولی کسی گوشی نمیده و همه سر کلاس خوابن.هر از گاهی هم مچ میگیره ولی گیر نمیده. جزوه اش رو باید از انتشارات دانشگاه تهیه کرد.
امتحان و نمره: از تمرین هایی که داده میگه تعداد کمه و راحت میشه 20 گرفت انتقال اینکه موضوع رو بلدی برای گرفتن نمره کامل کافیه.
نتیجه گیری: برای نمره بالا گرفتن عالیه.