استاد موسوی


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: شوخی نمی کند . نیم ساعت دیر می آید و نیم ساعت زودتر تعطیل می کند .
حضور و غیاب: برای نمره گرفتن بسیار مهم است .
تمرین: خیلی سخت نمی گیرد .
نحوه تدریس: به ما که چیزی یاد نداد به جز چند مطلب .
امتحان و نمره: امتحان شنا و درازنشست را می گیرد ولی دو را نه . نمره امتحان را بطور سخت گیرانه ای وارد می کند ولی در پایان نمره بالایی وارد سایت می کند .
نتیجه گیری: استاد خوبی واسه افراد کم تحرک و خسته ای است .
0