استاد درویشی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام

استاد درویشی تمام وقت کلاس درس می دهد و اکثر مطالب کتاب را می گوید . با تغییر کد مشکلی ندارد . حضور و غیاب زیاد اهمیتی برایش ندارد .


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: استادی باسواد و کمی هم شوخ طبع است . سخت گیری نمی کند .
حضور و غیاب: بعضی اوقات انجام می دهد ولی زیاد اهمیت نمی دهد.
تمرین: تنها یک تحقیق می دهد که باید آن را ارائه هم بدهید . 5نمره کمکی دارد .
نحوه تدریس: از ابتدای کلاس تا دقیقه ی آخر درس می دهد . اکثر متن کتاب را درس می دهد ولی در پلیان ترم صفحاتی را حذف می کند .
امتحان و نمره: امتحا 20 نموره ای با سولات تشریحی و پاسخ کوتاه و معنی متن و آرایه های ادبی است .
نتیجه گیری: برای آن هایی که می توانند 2 ساعت سر کلاس زبان فارسی بنشینند (دوام بیارند ) و اهل نوشت سریع معانی اشعار و متن هستند توصیه می کنم این استاد را انتخاب کنند .
0

استاد موسوی


مشخصات و خصوصیات اخلاقی: شوخی نمی کند . نیم ساعت دیر می آید و نیم ساعت زودتر تعطیل می کند .
حضور و غیاب: برای نمره گرفتن بسیار مهم است .
تمرین: خیلی سخت نمی گیرد .
نحوه تدریس: به ما که چیزی یاد نداد به جز چند مطلب .
امتحان و نمره: امتحان شنا و درازنشست را می گیرد ولی دو را نه . نمره امتحان را بطور سخت گیرانه ای وارد می کند ولی در پایان نمره بالایی وارد سایت می کند .
نتیجه گیری: استاد خوبی واسه افراد کم تحرک و خسته ای است .
0